ಬಾಯಿಲೊಂದಾಡ್ತೀರಿ/ ಮನಸಿನ್ಯಾಗೊಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ / ಬರೆದಿಟ್ಟದ್ದೋದಿಕೊಂಡು/ ಭ್ರಾಂತಿಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ //೧// ಶೀಲವಂತರಂತೀರಿ/ ಸುಳ್ಳೇ ಶೀಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ// ಸಂತೆಯೊಳಗಿನ...